top of page

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO thestories.studio

 

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym na stronie thestories.studio, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta opłaty za produkty oraz prawa Klienta.

2. Właścicielem marki The Stories oraz strony thestories.studio jest Katarzyna Macierzyńska, NIP: 9482182204 działalność zarejestrowana pod adresem ul. Grodziska 24B w Musułach.

3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej The Stories.

4. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.  Nieznajomość Regulaminu  nie zwalnia Klienta z postępowania zgodnie z zawartymi w Regulaminie zasadami.

6. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

II. Dane Klienta

1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – The Stories nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania błędnych danych.

2. The Stories  zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, jeśli dane podane przez Klienta podczas rejestracji nie będą kompletne (imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu lub adresu mailowego) lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

III. Składanie zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego za pośrednictwem strony internetowej stonestory.pl przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze.

2. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na thestories.studio, dokonać wyboru Produktu, ew. jego kolorystyki, rozmiaru itp. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka.

4. W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu.

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów i usług, w tym kosztów dostawy,

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy.

6. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zapłać”.

7. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z The Stories umowy sprzedaży.

8. Zgodnie z treścią Regulaminu Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności zamówienia z Regulaminem.

9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie.

10. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

a) płatnością elektroniczną, przelewem lub przekazem pocztowym na dane:

Katarzyna Macierzyńska

ul Grodziska 24B

96-321 Musuły

nr konta: 59 1140 2004 0000 3602 8373 7975

IV. Ceny

1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie thestories.studio i oferuje Produkty znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:

a) zawierają wszelkie cła, opłaty i podatki i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki; Koszty dostawy zależą od kraju i sposobu dostarczenia produktu do Klienta i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.

3. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w jego ofercie, przy czym zmiana taka nie dotyczy Produktów objętych już przyjętymi zamówieniami Klienta.

4. The Stories zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust.3, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych np. z użyciem kodów rabatowych, oraz wyprzedażowych na stronach Sklepu Internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie internetowej, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

6. Termin realizacji złożonych zamówień od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie The Stories to od 1 do 15 dni roboczych. W przypadku wyjątkowych sytuacji, kiedy do realizacji Produktu stosowane są materiały wymagające sprowadzenia ich na zamówienie, lub inne czynniki wynikające ze specyfiki zamówienie, czas realizacji może wydłużyć się do 30 dni roboczych.

V. Warunki reklamacji

1. Reklamacje można składać na adres:

Katarzyna Macierzyńska

ul Grodziska 24B

96-321 Musuły

2. Dla ułatwienia identyfikacji Klienta oraz zgłaszanych problemów i żądań, rekomendowane jest, aby reklamacja określała:

a) dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, w tym adres e-mail i numer telefonu,

b) rodzaj Produktu, której reklamacja dotyczy

c) zarzuty Klienta,

d) okoliczności uzasadniające reklamację Klienta,

e) ewentualnie żądany przez Klienta sposób rozstrzygnięcia reklamacji lub usunięcia zarzucanego naruszenia.

3. Reklamacja, o której mowa powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie do 2 miesięcy od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji.

4. The Stories zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

VI. Zwroty

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w terminie czternastu (14)  dni od otrzymania zamówionego Towaru, Klient będący konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu tego Towaru bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust.2 i 35 ustawy o prawach konsumenta. Wskazane w tym punkcie prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do umów sprzedaży zawartych na odległość z konsumentem wg. przepisów Kodeksu Cywilnego. Zwrotowi nie podlega Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta . Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem, The Stories zwraca uiszczoną cenę nabycia  w ciągu 10 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe.

2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, należy sporządzić i przesłać do

Katarzyna Macierzyńska

ul Grodziska 24B

96-321 Musuły

stosowne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. The Stories nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

4. Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 2 dni od daty otrzymania wysyłki. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a oryginałem wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji.

5. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

VII. Postanowienia końcowe

1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient powinien zgłaszać pod poniższe dane kontaktowe:

Katarzyna Macierzyńska

ul Grodziska 24B

96-321 Musuły

Email: stonestory@stonestory.pl

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

3. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

4. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.05.2024 r.

bottom of page